vineri, 16 septembrie 2016

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2016-2020

PROIECT  DE   DEZVOLTARE  INSTITUŢIONALĂ
AL
ŞCOLII  GIMNAZIALE COZIENI 2016-2020 
                           Director, prof. Daniela VOICU  


                 Şcoala Gimnazială COZIENI este un nume de referinţă în învăţământul buzoian, ea reprezentand in acelasi timp imaginea performanţei şcolare.
           Am realizat proiectul de dezvoltare instituţională care constituie în acelaţi timp si oferta educaţională a scolii. Ce am urmărit?
În primul rând, ce am fost?
          Am fost istorie; o şcoală ca atâtea altele. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice.
          Ce suntem? Suntem o scoala performanta, dorita de populaţia şcolară; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc in acest scop; suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale; suntem noi, Şcoala Gimnazială Cozieni din Buzau.
         Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine.
         Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

Proiectul de dezvoltare instituţională al
Şcolii Gimnaziale COZIENI are ca  suport: 
·        Legislaţia în vigoare;
·        Analiza resurselor materiale din unitatea şcolară  pe termen mediu şi de perspectivă;
·        Analiza rezultatelor umane din unitatea şcolară pe termen mediu şi de perspectivă;
·        Indicatorii de performanţă în sistemul educaţiei din   învăţământul preuniversitar;
·        Indicatorii de performanţă privind calitatea managementului educaţional şi instituţional.
Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională este structurat pe baza reperelor de elaborare propuse de ISJ Buzau– compartimentul management şi calitate.
Planul de dezvoltare instituţională propus comisiei de examen a fost redactat ca urmare a:
·        Studierii documentelor şcolare din cadrul unităţii
·        Realizarii analizei SWOT;
·        Discuţiilor individuale şi de grup cu personalul didactic şi nedidactic, elevi şi părinţi;
·        Relaţiei propunătorului cu alte instituţii locale  de cultură şi educaţie;
·        Relaţiei cu administraţia locală: Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judeţean, Prefectura;
·        Relaţiei cu ISJ Buzau si CCD . 
         Baza conceptuală a prezentului proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în vigoare :

*  Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru,norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea legii;
*    Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.C.T.S.;
*    Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educatie;
·         Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar
·         Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
·         OMECTS nr.5606/31.08.2012, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii cls.a VIII a-2014-2015
·         Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie
 • Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii în educaţie
 • Ordinul 4925/2005 si Anexa Ordinului 4714/23.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a unit.din inv.preuniversitar
·         O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
·         Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anul şcolar 2011-2012
Unitatea şcolară:          
Şcoala Gimnazială COZIENI
com. Cozieni, jud. Buzau                 
                                      Telefon: 0238-750736
                                      Fax: 0238-750736
                                      E-mail: cozienischool@yahoo.com
                        Gmail: scoalagimnazialacozieni@gmail.com                                             Situata in regiunea Subcarpatilor Buzau , intr-o zona de tranzitie spre zona montana ( intersectia meridianului 26 27 longitudine Estica cu paralela de 45  26  latitudine Nordica ) pe ambele maluri ale paraiasului Balaneasa si la varsarea paraului Muratoarea in aceasta, Cozieni este in prezent o comuna mica din punct de vedere al suprafetei (3.678,2 ha ) si al numarului de locuitori (2 114 locuitori ). Suprafata comunei reprezinta 0,6 % din suprafata judetului Buzau , iar densitatea este in jurul valorii de 35, 7 loc/kmp  .
Comuna este alcatuiat din 20 de sate:Cozieni, Trestia,Ciocanesti, Izvoru, Vana Rece, Gloduri, Colteni,Valea-Banului,Zapodia,Lungesti,Nistoresti,Teisu,Pietraru Punga, Tulburea,Valea _Roatei , Balanesti,Bercesti,Valea Iepii,Cocarceni.
            Comuna Cozieni se invecineaza la N. cu Gura Teghii si Bozioru , la S. cu Parscov , la V. cu Colti, la S.-V. cu Patarlagele si Panatau , iar la S.-E. cu  Odaile. Satele cele mai indepartate fata de satul resedinta sunt Punga ( 9 km) si Zapodia(7 km). Comuna se intinde pe o distanta de la V. la E. de 5,5 km , iar de la N.la S. de 10 km.
            Amplasata intr-o zona cu climat temperat , cu diferentiere clara a anotimpurilor , comuna a oferit conditii favorabile de locuire . Dealurile si muntii au pus la indemana oamenilor cele necesare traiului .
                        
  Populaţia şcolară:

Număr de elevi :   145  ELEVI

Numar de clase: 7+2 gradinite


Nivel de invatamant
Total
Din care 

Primar

3clase / 56 elevi
- clasa pregătitoare – 0,7 cl./10 elevi
- clasa I – 0,7 cl. / 22 elevi ;
- clasa a II- a – 0,7 cl./12 elevi ;
- clasa a III –a –  0,7 cl. / 10 elevi ;
- clasa a IV –a –  0,2 cl. / 3 elevi .


Gimnazial

4 clase/ 58 elevi

- clasa a V – a     – 1clasa / 20 elevi
- clasa a VI – a   –  1 clase / 11 elevi
- clasa a VII – a  – 1 clase /12 elevi
- clasa a VIII – a – 1 clasa / 15 elevi


7clase =114 elevi


Provenienţa: mediul rural
Personalul şcolii :                                        
Numar de cadre didactice :15           
Personal didactic auxiliar si personal nedidactic :6


Categoria

Din care :

Nr. persoane

Titulare                 

Din care Suplinitor calificat

Pensionar

DetasatDidactic
Invatatori
3
3
  -
-
-
Profesori
10
      5
5
-
-

Didactic auxiliar
Secretar
1/2
-
-
-
-
Bibliotecar
-
-
-
-
-Numar de cadre didactice :15
Titulari : 10
Suplinitori: 5
Detaşaţi :     
♦   Calitatea personalului didactic:
     - calificat - 100 %
     - cu performanţe în activitatea didactică : 85 %
     - absolvenţi de cursuri de formare /perfecţionare
     Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-şi îmbunătăţi metodologia   didactică prin participarea la activităţi şi cursuri de formare şi perfecţionare  continuă organizate de C.C.D.-Buzau si alte institutii .
         Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare –cantitativ şi calitativ
  Procent de promovabilitate la examenele nationale

1.   Rezultate la nivelul unităţii
Promovabilitate lb.romană    –  83   %
Promovabilitate matematică        –   17   %

● 
Procentul elevilor care  au trec la învăţământul liceal   
    În anul şcolar 2015/2016 sesiunea  iunie, toţi absolvenţii clasei aVIII-a  au fost cuprinşi într-o formă superioară de învăţământ .
●   Comportament social ●   Disciplina ●  Absenteism
     În şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi care îi determină să se respecte reciproc. Absenteismul este la limita  minimă.
●  Rata abandonului şcolar : %
●  Probleme comportamentale ; Încălcări ale legii
            Nu ne confruntăm cu probleme comportamentale şi nici cu încălcări ale legii în  unitatea noastră şcolară .
  Activităţi sociale şi culturale
   Coordonatorul de programe si proiecte educative scolare si extrascolare a condus, indrumat si evaluat activitatile educative din scoala : orele de dirigentie, consiliere si orientare, activitatile extracurriculare.
Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor –cadru de colaborare
Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport
  Şcoala noastră a colaborat eficient cu unităţi de învăţământ din Buzau şi cu instituţii de cultură şi sport. Partenerii educaţionali sunt: Poliţia Rurala, I.S..U Buzau, A.O.R.-filiala BUZAU,Crucea Rosie –C.J. R.A .E-Buzau, Parohia Cozieni, Trestia si Balanesti, Consiliul Judetean  Pentru Educatie –Fizica si Sport-Buzau.
 Satisfacerea cerinţelor părinţilor    
    Au fost consultaţi atât elevii cât şi părinţii, propunându-se multe titluri din care s-au păstrat acelea care s-au bucurat de un interes deosebit. Pentru promovarea ofertei educaţionale a şcolii se vor realiza pliante şi afişe, activităţi comune cu gradinita.
  Numărul de cereri de transfer
     Nu s-au înregistrat cereri de transfer, iar la elevi se observă o creştere a cererilor de a învăţa la şcoala noastră.
♦Resurse  materiale ale unităţii şcolare :
  Scoala are în dotare 6 săli de clasă  şi un  laborator de informatică, laborator dotat cu calculatoare  ce sunt conectate la Internet. Şcoala are o bibliotecă cu un număr de peste 4000 de volume, cărţi de specialitate şi beletristică, o sală de sport.
♦Calitatea managementului scolar :
      În planul managerial  pentru anul şcolar 2016-2017 sunt stabilite priorităţile privind baza materială, dotările, investiţiile, etc. De asemenea s-a urmărit :
-    Colaborarea cu toate instituţiile de învăţământ, cultură, sănătate, sport, poliţie, etc, şi realizarea de parteneriate educaţionale ;
-  Proiectarea, organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor, contribuind la dezvoltarea unităţii şi creşterea prestigiului ei ;
Pregătirea pentru obţinerea rezultatelor mai bune la examenelor naţionale şi admitere în învăţământul liceal;
-          Elaborarea documentelor de proiectare, organizare, control şi evaluare la timp pentru a asigura bunul mers al instituţiei şcolare ;
-          Stabilirea relaţiei de parteneriat cu familiile elevilor pentru o mai eficientă colaborare şi susţinere a proiectelor şcolii;
-  Colaborarea cu familiile elevilor presupune acţiuni pedagogice ale şcolii în rândul părinţilor ;
-          Comunicarea cu autorităţile locale : Primăria, Consiliul local şi ISJ pentru susţinerea proiectelor educaţionale .
                 
                Deviza şcolii:

„ Oricât de mult costă ştiinţa, costurile sunt incomparabil mai mici decât neştiinţa. „
                                                       Grigore Moisil

A fi un bun educator presupune a fi, în primul rând, un cadru didactic orientat spre viitor, cu responsabilitate faţă de misiunea educării şi învăţării.
  Misiunea unităţii noastre şcolare este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.
            Misiunea Şcolii Gimnaziale Cozieni este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex pentru a se simţi competenti în a deţine şi utiliza informaţia, deschisi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a copiilor.
            Misiunea şcolii noastre derivă totodată şi din nevoile de educaţie identificate prin prisma integrării europene a României.
        Şcoala, ca şi comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom, de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

VIZIUNEA SCOLII

     Copiii de azi vor conduce si organiza statul de maine. Viitorul nostru depinde de ceea ce ei deprind din scoala.

       Proiectul de dezvoltare instituţională a scolii noastre reprezinta o expresie a unei analize, unei gândiri şi decizii colective, o expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare.
       Ca urmare a :
 • Diagnozei mediului extern,
 • Diagnozei mediului intern,
 • Analizei PEST ( E )
 • Analizei SWOT
Echipa de proiect pentru dezvoltare instituţională pentru perioada 2014– 2018 se prezintă astfel:

               1. Directorul şcolii (managerul) – coordonator al echipei, organizează, proiectează şi acţionează pentru stabilirea misiunii şcolii, obiectivelor generale şi strategiilor de realizare a  proiectului de dezvoltare instituţională.

            2. Membrii echipei :
 • coordonatorul de proiecte  şi programe şcolare şi extraşcolare ;
 • responsabilul comisiei învăţătorilor ;
 • responsabilii de catedre / pe arii curriculare ;
 • responsabilul comisiei diriginţilor ;
 • responsabilul cu perfecţionarea si formarea continua pe tot parcursul vietii;
 • responsabilul cu calitatea ;
 • multiplicatorul de informatie europeana.
 • secretar
Echipa poate solicita / consulta orice altă persoană din şcoală in vederea realizării proiectului.

            3. Suportul extern al echipei şcolii este asigurat de:
 • presedintele Consiliului Reprezentativ al Parintilor ;
 • reprezentantul Primariei Cozieni;
 • reprezentantul Consiliului Local ;
 • reprezentanţi ai Societăţii civile (în funcţie de obiective).
 • reprezentanti ai unor instituţii de cultură şi de invatamant  superior;
reprezentanti ai unor instituţii similare europene.                

T1. Promovarea si cresterea imaginii scolii in comunitate.
T2. Motivarea cadrelor in vederea dezvoltarii profesionale si modernizarii procesului de predare –invatare- evaluare.
T3. Amenajarea unei baze material care sa raspunda exigentelor cadrelor didactice si elevilor pentru indeplinirea actului educative la standardele europene.
T4. Afirmarea scolii pe plan european prin realizarea de parteneriate scolare cu institutiile de invatamant din spatial comunitar.


             ANALIZA COMPLEXĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE
        

Analiza informaţiilor de tip cantitativ :  

-    Numărul elevilor din şcoală : 145

-   Vârsta elevilor şcolii noastre este cuprinsa intre 6 si 15 ani;

-          Rata abandonului şcolar este  0%

-          Procentul elevilor care trec la învăţământul liceal este de 100 %.

-          Incadrare : şcoala nu are încadrare deficitară;

Analiza informaţiilor de tip calitativ:
-          Cultura orgazitionala este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri izolate de elitism profesional, individualism, rutină, conservatorism, automulţumire. Atat timp cat profesorii si elevii  se identifica in mare masura cu scopurile scolii, putem admite despre cultura organizationala a scolii noastre ca este o cultura puternica, pozitiva. Credem ca tipul de cultura organizatorica specific institutiei noastre este de tip sarcina (retea), in care membrii sunt capabili sa raspunda la o schimbare si lucreaza usor in echipa, care cuprinde si elemente din celelalte culturi (in special cea de tip club).
-          Climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Mediul social de provenienţă al elevilor, nivelul de educaţie al părinţilor, ocupaţiile părinţilor, ambianţa în familie, interesul părinţilor faţă de educaţie, toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă.

-       Conducerea şcolii elaboreaza Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.
  
-          Calitatea personalului didactic: din cele 15 cadre didactice care  funcţionează în şcoala noastră,sunt cadre didactice cu experienta la catedra care sprijina si colegii incepatori;
-          Modul de comunicare este deschis, principial, asigurat intr-un flux continuu;
-          Managementul şcolii este asigurat de directorul scolii, sprijinit de echipa manageriala si bazandu-se pe documentele manageriale in vigoare.

Analiza complexă a comunităţii :

       Reforma învăţământului redefineşte raporturile comunităţii cu şcoala. Majoritatea elevilor din şcoala noastră provin din familii cu posibilităţi materiale modeste . Acest lucru impune:
-obligaţia şcolii noastre de a desfăşura o activitate transparentă;
-creşterea importanţei contactului şcoală-familie pentru reuşita copiilor.
      Implicarea familiei în activitatea şcolară se desfăşoară pe două coordonate:
a)         relaţia părinte - copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare , al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport material şi moral;
b)         relaţia familie - şcoală: contacte directe cu reprezentanţii şcolii şi îndeosebi cu dirigintele;
      Scoala deserveşte nevoile comunităţii, identificand nevoile comunitatii, analizand resursele educaţionale din  comunitate prin consultarea parinţilor la stabilirea curriculumului la decizia şcolii şi a programului şcolar al elevilor, eleborand apoi politici educationale.
      De remarcat este activitatea asociativă a părinţilor prin intermediul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru sprijinirea şcolii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor, de îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.
     Legatura dintre scoala si parinti este asigurata si de lectoratele cu parintii, sedintele cu parintii pe clase, orele de consultatii acordate parintilor de catre specialisti in psihopedagogia copiilor de 6 – 15 ani.
        Starea de sănătate a elevilor este în general bună.   Situaţia economică a familiilor elevilor Scolii Gimnaziale Cozieni este  sub medie;80% din parintii elevilor ce frecventeaza scoala Cozieni au dosare de asistenta sociala.
  
   Şcoala Gimnazială Cozieni are o relaţie bună cu părinţii elevilor care îşi dau concursul în rezolvarea diferitelor probleme educaţionale,putine fiind cazurile de conflict intre partenerii educationali.

Analiza  PEST ( E )

a.      Politicul
         Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră cu scopul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării activitatii ceea ce  dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a actului educational.Echipa manageriala a scolii Cozieni nu este implicata politic si colaboreaza in mod eficient cu Consiliul Local al comunei Cozieni si Primarul acesteia.

b.      Economicul
Agricultura, cu accent pe cresterea animalelor si pomicultura , reprezinta ocupatia de baza a locuitorilor comunei , productiile obtinute fiind determinate de conditiile mediului natural. Se practica o agricultura de subzistenta.
            Suprafata comunei Cozieni  este ocupata in cea mai mare parte de pasuni ,  fanete livezi si paduri.        
            In prezent in comuna Cozieni  isi desfasoara activitatea un nr de 12 unitati comerciale . Exista un targ saptamanal-joia- in centrul comunei.
            Reteaua rutiera reprezinta singura cale de comunicatie . dispunand de aproximativ 60 km drumuri comunale ,pietruite cea mai mare parte.

c.       Socialul
         Social- se poate spune că situaţia este bună, legatură familiilor cu problemele şcolii au fost permanent în atenţia colectivului cadrelor didactice ; în cadrul şcolii, există un mod de abordare obiectiv şi realist al problemelor sociale ( şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât poziţia conducerii şi a colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este ca aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare socială.
            Omogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii oarecum  identice faţă de problematica educaţiei, părinţii fiind în general interesaţi de educaţia copiilor lor. Există însă şi grupuri de interes care nu receptează educaţia ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.
            Existenţa sărăciei (în anumite familii), ca şi a unor programe mass-media neadecvate, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative mai sus menţionate.
           
d.      Tehnologicul
       Tehnologicul se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv-educativ, şcoala oferă baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru formarea sa ( resursele financiare, din păcate , nu răspund intru totul cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare a capacităţilor tânărului de azi, ca reprezentant al societăţii de mâine).
           
Analiza  SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere :
             a)  - oferta curriculară
              b) - resursele umane
              c) - resursele materiale şi financiare

PUNCTE TARI
-          persoane calificate cu o buna pregatire metodica si profesionale
-          relatiile interpersonale favorizeaza crearea unui climat educational deschis
-          un numar din ce in ce mai mare de elevi antrenati in activitatile scolare
-          existenta unui grup de elevi dornici de performanta
-     existenta CDI cu dotarea corespunzatoare :calculatoare,biblioteca ,internet,fax;
-    colaborarea Şcoală-Primaria Cozieni;
-   implicarea managerului în responzabilizarea cadrelor didactice şi a personalului de a recepta noul ;
   -   existenta microbuzului scolar pentru tran     sportul elevilor la si de la scoala ,precum si decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice ;
-          -existenta inca, la unii parinti si elevi, a dorintei de educatie si de pregatire pentru a ajunge la scoli bune si f . bune in continuarea studiilor
-          condiţii bune de aprovizionare cu apă  si energie electrica ;
-          preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale ;
-          buget naţional, buget local
-          contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi   extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introducerea elevilor în mediul comunitar şi contributia la socializarea lor.
-                                                           
PUNCTE SLABE
-          conservatorismul si rezistenta la schimbare a unor cadre didactice
-          personalul de intretinere insuficient
-          situatia financiara precara a elevilor
-          dezinteresul unor parinti fata de educatia propriilor copii.
-          fonduri financiare alocate de comunitate pentru achizitii de echipament si material didactic, iar cele din sectorul extrabugetar sunt mici.
-      numarul destul de mic de cadre didactice titulare si functionarea acestora la 2-3 unitati scolare din judet;
-     disfunctionalitati de comunicare ,organizare si desfasurare a unor activitati tocmai din cauza prezentei doar a 2-3  zile in scoala a unor cadre didactice;
-    influenta negativă mass-media, in special a canalelor de televiziune comerciale.
-    bariere în relaţia profesor-elev;

OPORTUNITATI

- necesitatea continuării cursurilor de formare continuă pe tot parcursul vieţii a cadrelor didactice, indiferent de vârstă şi grad didactic ;
-adaptarea CDS la cerinţele şi specificul local ;
-organizarea de activităţi educative atractive şi eficiente atât pentru elevi cât şi pentru părinţi ;
-dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de artă şi cultură , instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.
- dorinţa unor elevi de a atinge performanţe 
- accesul la mijloacele de informare si dotare ale unitatii (xerox, internet, biblioteca, sala si terenul de sport)
-completarea fondului de carte şi adaptarea acestuia la programele şcolare ;
-parteneriat cu comunitatea locală : Primărie, părinţi, ONG-uri, firme  in vederea obtinerii unor fonduri extrabugetare;
-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi modernizare a şcolii.
-găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea  şcolii prin contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice.


AMENINTARI

- rutina unor cadre didactice 
- tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele sarcini extradidactice;
-scăderea continuă a efectivelor de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii.
-motivarea muncii cadrelor didactice face ca in invatamant sa fie si c.d.care considera scoala ca pe un loc de munca vremelnic,azi la o scoala ,maine la alta in asteptarea unor oportunitati mai bune.
- posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice actuale ;
-lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii elevi, migraţia părinţilor datorită lipsei locurilor de muncă
- nivelul de educaţie si timpul limitat al părinţilor pot conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şcolară ;
-organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate ;
-instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere ;OPTIUNI STRATEGICE

TINTE STRATEGICE
OPTIUNEA CURRICULARA
OPTIUNEA FINANCIARA SI ADOTARILOR MATERIALE
OPTIUNEA INVESTITIEI IN RESURSE UMANE
OPTIUNEA RELATIILOR COMUNITARE
T1. Promovarea si cresterea imaginii scolii in comunitate
Popularizarea realizarilor scolii prin articole in presa locala, emisiuni TV., cercuri pedagogice.
Organizarea de lectorate cu părinţii conform unei planificări semestriale
Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe
Amenajarea unui avizier destinat elevilor şi părinţilor în vederea informării prompte a acestora
Actualizarea permanentă a site-ului şcolii care să reflecte activitatea la zi a şcolii

Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promotionale
Motivarea implicarii cadrelor didactice si a elevilor in activitatea de crestere a prestigiului scolii prin acordare de premii si diplome
Realizarea unor activitati extracurriculare in parteneriat cu institutiile, de interes local si national.
T2. Motivarea cadrelor did. in vederea dezvoltarii profesionale si modernizarea procesului de predare-invatare-evaluare.
Crearea unei baze care sa cuprinda cursuri de formare si grade didactice obtinute de cadrele didactice din scoala
Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice
Elaborarea planului anual al Comisiei de perfecţionare metodică


Asigurarea sumelor necesare pentru perfectionarea cadrelor cu plata de la bugetul local.
Stimularea cadrelor did. pt. a participa la programe de formare in specialitate
Perfecţionarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei;
Elaborarea de materiale şi ghiduri metodice în comisiile metodice
Colaborarea cu institutiile furnizoare si responsabile cu formarea cadrelor did. CCD, ISJ, centre universitare.
T3.Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene

Identificarea nevoilor de   dotare ale şcolii
Achiziţionarea mijloacelor didactice necesare conform normativelor de dotare minimală
Dotarea spaţiilor şcolare cu noile materiale didactice
Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile mijloace didactice
Creşterea cantitativă şi  diversificarea fondului de carte
Atragerea de fonduri comunitare şi extrabugetare pentru derularea proiectelor iniţiate
Evidenţierea, motivarea şi stimularea materială a factorilor implicaţi: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii de merit, gradaţii de merit, premii, diplome etc
Identificarea partenerilor în vederea realizării de proiecte comunitare
Parteneriate cu instituţii locale pentru atingerea obiectivelor proiectelor comunitare
T4.Afirmarea scolii pe plan european prin realizarea de parteneriate scolare cu institutii de invatamant din spatiul comunitar
Organizarea de activitati de promovare, seminarii de informare, activitati demonstrative, ateliere de lucru
Realizarea unei baze de date cu informatii legate de proiecte europene.
Atragerea de fonduri europene
Motivarea factorilor implicati
Parteneriate cu institutiile locale pt. atingerea obiectivelor propuse.


PLAN OPERATIONAL
2016-2017

  T1: PROMOVAREA  IMAGINII SCOLII IN COMUNITATE

ACTIVITATE
OBIECTIVE
TERMEN
RESURSE
RESPONSABIL
INDICATORI DE REALIZARE
BUGET
Dezvoltarea de relatii de parteneriate cu institutii responsabile
Integrarea activitatilor elevilor si cad. did. In viata spirituala si culturala a comunitatii
Sem I
Elevi
Parinti
Cadr. Did.
Consilier proiecte si programe educative
Cresterea cu 5% a nr. proiectelor de parteneriat
Fonduri extrabugetare
Implicarea parintilor in acte de promovare a imaginii scolii, prin realizarea de serbari, carnavale, tombole.
Dezvoltarea relatiilor scoala - familie
Sem I
Sem II

Elevi
Parinti
Cadr. did
Consilier proiecte si programe educative
Organizarea unor activitati lunare
Fonduri extrabugetare

2:MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE IN VEDEREA DEZVOLTARII PROFESIONALE SI MODERNIZARII PROCESULUI DE PREDARE INVATARE EVALUARE

ACTIVITATE
OBIECTIVE
TERMEN
RESURSE
RESPONSABIL
INDICATORI DE REALIZARE
BUGET
Identificarea cadr.did. care nu au oparticipat la cursuri de perfectionare in specialitate
Identificarea cadr.did. care nu au participat la cursuri de formare in ultimii 5 ani
Sept.-Oct. 2016
Cadre did.
Resp. formare continua
25% dintre cadr. did. opteaza pt. participarea la un curs de formare
Bugetul scolii care asigura sumele necesare perfectionarii cadr. did
Informarea cadr. did. cu oferta de formare de la CCD. Buzau
Cadrele did. care isi manifesta interesul de a participa la cursuri de perfectionare
Oct. 2016
Cadre didactice
Resp. formare continua
25% dintre cadre indeplinescc conditiile de a participa la cursuri de formare
Bugetul scolii


T3: AMENAJAREA UNEI BAZE MATERIALE CARE SA RASPUNDA EXIGENTELOR CADRELOR DIDACTICE SI ELEVILOR PT. INDEPLINIREA ACTULUI EDUCATIV LA STANDARDE EUROPENE


ACTIVITATE
OBIECTIVE
TERMEN
RESURSE
RESPONSABIL
INDICATORI DE REALIZARE
BUGET
Achizitionarea unor laptop-uri, videoproiectoare
Cresterea calitatii actului didactic
Sept.2016-iunie2017
Laptop-uri, videoproiectoare
Director
Cresterea cu 5% a nr. aparatelor.
Venituri proprii
Cresterea fondului de carte
Achizitionarea unui numar  rezonabil de carti
Sept. 2016-iunie2017
Carti
Director
Cresterea cu 10% a fondului de carte
Venituri proprii


T4: AFIRMAREA SCOLII PE PLAN EUPEREAN PRIN REALIZAREA DE PARTENERIATE SCOLARE CU INSTITUTII DE INVATAMANT DIN SPATIUL COMUNITAR
ACTIVITATE
OBIECTIVE
TERMEN
RESURSE
RESPONSABIL
INDICATOR DE REALIZARE
BUGET
Promovarea activitatilor cadrelor didactice si a elevilor prin organizarea unor ateliere de lucru
Sa fie cunoscute realizarile cadr.did. si ale elevilor
Sept. 2016-iunie 2017
Cadr. Did
Elevi
Sefii comisiilor metodice
Cresterea cu 5% a imaginii scolii in comunitate
Buget propriu

EVALUARE SI MONITORIZARE

Monitorizare interna:

ACTIUNEA
RESPONSABIL
PARTENERI
TERMEN
INSTRUMENTE
INDICATORI
Imaginea scolii reflectata in mass-mediia
Director
Responsabil cu promovarea imaginii scolii
Saptamanal
Statistici

Inscrierea la cursuri de perfectionare
Director
Responsabil formarea continua
Sept. –oct. 2016
Liste cu personae interesate de cursuri de formare
Numarul cadr. Did. inscrise la cursuri
Realizarea unei baze materiale a scolii
Director
Sefii comisiilor
Sept. 2016-iunie 2017
Baza materiala a scolii
Numar achizitii facute
Proiecte de parteneriate aflate in derulare /pregatire
Director
Resp. cu proiecte si programe educative
Lunar
Analiza fiselor de evaluare a proiectelor
Numar proiecte


Evaluare interna:

Realizari ale scolii reflectate in mass-media locala si nationala
Director
Responsabil cu promovarea imaginii scolii
Saptamanal
Statistici
Numar aparitii positive in mass-media
Cresterea calitatii procesului de predare-invatare reflectate in rezultatele elevilor
Director

CEAC
Sefii comisiilor
Semestrial
Statistici
Numar cadre did. participante la cursuri de formare
Situatia spatiilor de invatamant si a cladirilor scolare
Director
CEAC
Semestrial
Analize
Cresterea/scaderea cheltuielilor cu intretinerea
Parteneriate realizate de scoala
Director
Resp. proiecte educative
Semestrial
Analize
Nr. parteneriate aprobate